• KONZULTACIJE:
    Kabinet 2. / ponedjeljak od 18:00 h do 19:30 h
  •   dijana@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa

 

Životopis:

dr. sc. Dijana Mečev, v. pred.

Dijana Mečev rođena je 1984. godine u Šibeniku, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Antuna Vrančića. U travnju 2007. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s izvrsnim uspjehom, te stekla stručni naziv diplomirane ekonomistice. U ožujku 2013. godine završila je Poslijediplomski specijalistički studij Poslovne ekonomije pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na istom je fakultetu i doktorirala u prosincu 2019. godine.

Svoj radni vijek započela je kao pripravnica u odjelu računovodstva poduzeća „Jolly JBS d.o.o.“. U istom je poduzeću kratko vrijeme bila zamjenica voditelja poslovnice. U travnju 2008. godine zapošljava se na Veleučilištu u Šibeniku, gdje do danas radi. 2017. godine izabrana je u nastavno zvanje višeg predavača iz područja društvenih znanosti, polja ekonomija.

Kao istraživač sudjelovala je u nekoliko stručnih projekata. Od 2013. godine tehnička je urednica Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku, te članica organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije „Izazovi današnjice“.

U cilju osobnog usavršavanja aktivno je sudjelovala u radu većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, seminara i savjetovanja te je u više navrata bila na znanstvenom i stručnom usavršavanju u inozemstvu. Objavila je, samostalno ili u koautorstvu, veći broj znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i nastavnih materijala.

 

BIBLIOGRAFIJA: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|ME%C4%8CEV%20DIJANA|text|author

 

ISO 9001
CEEPUS
MSPI
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Carnet
Oracle academy
Erasmus + T4
Erasmus
Shaping the future projekt
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja