• Dragan Zlatović
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet 20. / ponedjeljak od 11:00 h do 12:00 h
  •   zlatovic@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Trgovačko pravo u turizmu, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

 

Životopis:

doc.dr.sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.

Dragan Zlatović rođen je u Šibeniku 1962.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1985.godine. Radio je kao šef pravne službe Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku (1985.-1995.), odnosno šef odjela za imovinskopravne poslove u Gradskoj upravi Grada Šibenika (1995.-1997.)  Bio je ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku (1997.-2010.). Od 2010.godine viši je predavač, a od 2017. profesor visoke škole na Veleučilištu u Šibeniku. Doktorsku disertaciju o sudskoj zaštiti prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije obranio je 2014.godine. U znanstveno zvanje docenta u području prava intelektualnog vlasništva izabran je 2016.godine.  Intenzivno se bavi znanstvenim i stručnim radom, poglavito pravom intelektualnog vlasništva, trgovačkim, radnim  i kazališnim pravom, pa je iz tih područja samostalno ili u koautorstvu objavio 18 knjiga i priručnika, te više od pedeset znanstvenih i preko 100 stručnih radova. Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,  te član više strukovnih udruga (Hrvatsko društvo za autorsko pravo - ALAI, Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu i Hrvatska arbitražna udruga). Počasni je član Hrvatskog centra UNIMA. Vanjski je suradnik Sveučilišnog studijskog centra za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu na Diplomskom sveučilišnom studiju forenzike kao i Visoke škole za sportski i turistički menadžment Aspira u Splitu.  Pročelnik je Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku. Glavni je urednik Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku.

Matični broj znanstvenika:  334130

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija). 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334130  

 

CEEPUS
ENTO
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
MSPI
ISO 9001
Carnet
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Oracle academy
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja