• Gina Lugović
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet 10. / utorak , 15:00 h - 17:00 h
  •   gina@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Psihologija za menadžere, Menadžment konflikata, Poslovna etika i društvena odgovornost, Metode znanstvenog istraživanja, Osnove znanstvenog i stručnog rada, Menadžment ljudskih resursa

 

Životopis:

mr. Gina Lugović, v. predavač

Gina Lugović rođena je 1956. u Osijeku. Nakon završene gimnazije u Osijeku, upisuje 1974. studij psihologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 1980. stječe stručni naziv profesor psihologije i pedagogije, a 2001. stručni naziv magistar specijalist kliničke psihologije. Pohađa doktorski studij Prevencijska znanosti studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radila je na poslovima psihologa od 1980. do 1985. u Centru za socijalnu skrb u Šibeniku, od 1985. do 2002. u Medicinskom centru Šibenik i Domu zdravlja Šibenik, od  2002. do 2005. vodi privatnu praksu Savjetovalište „Psiha“, od 2005. do 2007. u Centru za socijalnu skrb Šibenik, Savjetovalištu za djecu, mladež, brak i obitelj radi na mjestu psihologa, od 2007. do 2014. ravnateljica je Obiteljskog centra Šibensko-kninske županije i od 2014. do 2015. u Centru za socijalnu skrb Šibenik Podružnica Obiteljski centar kao psiholog. Od osnivanja visokoškolske ustanove 1997. je vanjski suradnik, od  2003. je viši predavač na tadašnjoj Visokoj školi za turistički menadžment, a od 2015. je zaposlena na Veleučilištu u Šibeniku. Voditelj je Studenskog savjetovališta Veleučilišta u Šibeniku.

Stručni interesi uključuju područja psihologije u menadžmentu, psihodijagnostike i savjetovanja kroz životni ciklus i istraživanje obiteljskih odnosa i kvalitete života.  

Završila je edukacije: Medijacija roditeljskih i drugih sporova o djeci; Choice Theory, Reality Therapy, Lead-Managment; Harvard School of Public Health međunarodnu poslijediplomsku edukaciju iz područja identifikacije i terapije PTSP-a; Participatory Strategic Planning i Group Facilitation Methods, Technology of participation - The Institute of Cultural Affairs; ACT Raising Safe Kids Facilitator Trainig Program - American Psychological Association; "Rastimo zajedno" i „Rastimo zajedno Plus" - Ured UNICEF-a za Hrvatsku​; Unapređenje međusektorske suradnje u suzbijanju obiteljskog nasilja; Međuresorni timovi u području prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama „Možemo zajedno", „Pinklec" te druge edukacije iz područja telefonskog psihološkog savjetovanja, posttraumatskog stresnog sindroma, komunikacijskih vještina i pomoći specifičnim skupinama organizirani od domaćih i stranih institucija i stručnjaka.

Članica je stručnih udruga: Hrvatske psihološke komore (članica Stručnog razred za psihologe u medicini rada), Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (Sudski vještak za područje psihologije) i Hrvatskog društva za traumatski stres. Članica je uredništva časopisa Suvremena psihologija.

Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Lugovi%C4%87%2C+Gina|text|author

 

MSPI
Carnet
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
Shaping the future projekt
CEEPUS
Oracle academy
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
ENTO
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja