Nastavni predmeti:

Poznavanje i tehnologija hrane i pića, Prehrana u turizmu, Poznavanje robe, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu

 

Životopis:

Nikolina Gaćina, mag.ing., v. pred.

Nikolina Gaćina diplomirala je Prehrambenu tehnologiju, smjer: biokemijsko inženjerstvo, 2001. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno završava poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Veleučilištu u Šibeniku zaposlena je od 2003. godine do 2009. godine u suradničkom zvanju asistenta na kolegijima Tehnologija hrane i pića, Praksa u turizmu i Mentorska praksa (preddiplomski stručni studij Menadžment) i Poznavanje robe  (preddiplomski stručni studij Promet). Od 2009. do 2013. u nastavnom zvanju predavača na istim kolegijima, te od 2011. je i nositelj kolegija Prehrana u turizmu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment. Od 2013. godine do danas u nastavnom je zvanju višeg predavača.

Stručni interesi uključuju područje nutricionizma, posebno funkcionalne hrane i gastronomije. Objavila je više od 30 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima rodova, sudjelovala je na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova. 2016. godine objavila je autorski recenzirani udžbenik Veleučilišta u Šibeniku Prehrana u turizmu: hrana i turizam. Stručnjak je za izradu intelektualnih rezultata O1 „National Menu“ unutar KA203 aktivnosti programa Erasmus+ između Nacionalne agencije za europske obrazovne programe u Makedonoji i „Goce Delchev“ Sveučilišta Štip Makedonija i Veleučilišta u Šibeniku, na projektu „Shaping the Future Education in Tourism“ (2016 – 2019). Mentor je na više od 100 završnih i diplomski radova.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|nikolina+ga%C4%87ina|text|author

 

 

HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
Dabar
Carnet
Shaping the future projekt
Erasmus
Erasmus + T4
ENTO
Oracle academy
ISO 9001
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja