• KONZULTACIJE:
    Kabinet 14. / petak, 14:00 h - 15:00 h
  •   svestic@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Javni menadžment,  Zaštita ljudskih prava, Stručna praksa

 

Životopis:

Sanja Veštić Mirčeta, mag. iur., pred.

Sanja Veštić Mirčeta rođena je 1987. godine u Šibeniku. Po završetku gimnazije upisuje Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na kojem je diplomirala 2012. godine te je time stekla kvalifikaciju i titulu magistra prava (skraćeno: mag.iur.). Tijekom studija državna je stipendistica, a po završetku studija i dobitnica dekanove nagrade za postignuti uspjeh tijekom studija. Od 2013. godine do kraja 2015. godine zaposlena je u Uredu javnog bilježnika u Šibeniku kao javnobilježnički vježbenik odnosno pravnik. Od 2016. godine zaposlena je na Veleučilištu u Šibeniku i to od 2016. godine do 2018. godine u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, a od 2018. godine u  nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Tijekom  rada na Veleučilištu obavljala je poslove asistenta na kolegijima Osnove teorije države i prava, Ustavno pravo, Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave i Prometno pravo, napisala je (samostalno i u koautorstvu) nekoliko znanstvenih i stručnih radova,  te je bila član više povjerenstava i odbora.   

Sanja Veštić Mirčeta nositelj je kolegija na Preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij (kolegiji: Osnove teorije države o prava, Upravno pravo I, Upravno pravoII) te kolegija na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Upravni studij (kolegiji: Javni menadžment i Zaštita ljudskih prava).

 

ISO 9001
ENTO
MSPI
Erasmus
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Dabar
Erasmus + T4
Carnet
Shaping the future projekt
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja