Nastavni predmeti:

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

 

Životopis:

Vesna Jurin Bakotić, mag.iur.,v. pred.

Vesna Jurin Bakotić rođena je 26. listopada 1975. godine u Šibeniku. Osnovno obrazovanje završila je u Primoštenu. Srednje zdravstvenu školu, smjer farmaceutski tehničar završila je u Splitu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 27. rujna 2000. godine, obranom diplomskog rada na temu „Vrste presuda“.

Od travnja 2006. do prosinca 2009.g., sudjeluje u izvođenju nastave, kao vanjski suradnik – asistent, na kolegiju Trgovačko i autorsko pravo te Radno pravo, preuzevši izvođenje cjelokupne seminarske nastave iz navedenih kolegija.

Od prosinca 2009. do 28. siječnja 2014., sudjeluje u nastavi kao zaposlenik Veleučilišta u suradničkom zvanju asistenta u nepunom radnom vremenu te izvodi vježbe i seminarsku nastavu na Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju Veleučilišta u Šibeniku.

Od siječnja 2015.g, izvodi nastavu u svojstvu predavača na Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju Veleučilišta u Šibeniku.

Od studenoga 2018.g., izvodi nastavu u svojstvu višeg predavača na Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju Veleučilišta u Šibeniku.

Nositelj je slijedećih kolegija: Osnove građanskog prava, Zemljišnoknjižno pravo, Obiteljsko pravo s matičarstvom i Uredsko poslovanje i korespodencija.

Aktivno se služi engleskim jezikom.

 

CEEPUS
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
Oracle academy
ISO 9001
Dabar
ENTO
Shaping the future projekt
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja