Voditelji godina

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

Trg Andrije Hebranga 11

22 000 Š i b e n i k

KLASA: 003-08/19-05/10

URBROJ: 2182/1-12/3-1-19-01

Šibenik, 3. listopada 2019.

 

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku v.d. dekana Veleučilišta u Šibeniku mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. donosi sljedeću:

                                                                                                       

                                                                                        O D L U K U

                                                             o imenovanju Voditelja studijske godine

 

 1. Voditeljem studijske godine imenuju kako slijedi:
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se Nikolina Gaćina, mag. ing., v.pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika, voditeljem godine imenuje se Milan Hrga, dipl. ing., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika, voditeljem godine imenuje se mr. sc. Ivan Livaja, v. pred
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Jelena Žaja, mag.oec., pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Dijana Mečev, univ.spec.oec., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje se Luka Olivari, mag. ing. mech., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje se mr.sc. Martina Ljubić Hinić, v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag.iur., v.pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se dr.sc. Ljubo Runjić, v.pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v.pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Ana Perišić, dipl. ing., univ.spec.oec., v.pred.
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se. Želimir Mikulić, dipl. ing., v.pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Sanja Veštić Mirčeta, mag. iur., pred.

 

 1. Obveza voditelja studijske godine su:
 • Održavanje minimalno dva sastanka sa studentima tijekom semestra o čemu su dužni voditi evidenciju
 • Održati minimalno jedan sat tjedno konzultacija za studente studijske godine za koju su imenovani voditeljem
 • Izraditi i dostaviti Izvještaj o radu voditelja studijske godine dekanu do kraja akademske godine.                                

                                                                                                                                         v.d. Dekana

                                                                                                                           mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred.

 

                                                                                           

Erasmus + T4
Carnet
Dabar
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
MSPI
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Oracle academy
ISO 9001
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja