Voditelji godina

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

Trg Andrije Hebranga 11

22 000 Š i b e n i k

KLASA: 003-08/19-05/10

URBROJ: 2182/1-12/3-1-19-01

Šibenik, 3. listopada 2019.

 

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku v.d. dekana Veleučilišta u Šibeniku mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. donosi sljedeću:

                                                                                                       

                                                                                        O D L U K U

                                                             o imenovanju Voditelja studijske godine

 

 1. Voditeljem studijske godine imenuju kako slijedi:
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment, voditeljem godine imenuje se Nikolina Gaćina, mag. ing., v.pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika, voditeljem godine imenuje se Milan Hrga, dipl. ing., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika, voditeljem godine imenuje se mr. sc. Ivan Livaja, v. pred
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Jelena Žaja, mag.oec., pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Dijana Mečev, univ.spec.oec., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje se Luka Olivari, mag. ing. mech., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje se mr.sc. Martina Ljubić Hinić, v. pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag.iur., v.pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se dr.sc. Ljubo Runjić, v.pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., v.pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Ana Perišić, dipl. ing., univ.spec.oec., v.pred.
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se. Želimir Mikulić, dipl. ing., v.pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Sanja Veštić Mirčeta, mag. iur., pred.

 

 1. Obveza voditelja studijske godine su:
 • Održavanje minimalno dva sastanka sa studentima tijekom semestra o čemu su dužni voditi evidenciju
 • Održati minimalno jedan sat tjedno konzultacija za studente studijske godine za koju su imenovani voditeljem
 • Izraditi i dostaviti Izvještaj o radu voditelja studijske godine dekanu do kraja akademske godine.                                

                                                                                                                                         v.d. Dekana

                                                                                                                           mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred.

 

                                                                                           

Carnet
Shaping the future projekt
CEEPUS
MSPI
ENTO
Erasmus
Dabar
ISO 9001
Oracle academy
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja