Voditelji godina

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

Trg Andrije Hebranga 11

22 000 Š i b e n i k

Klasa: 003-08/18-05/25

Urbroj: 2182/1-12/3-1-18-01

Šibenik, 16. listopada 2018.

 

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i čl. 4. i 5. Pravilnika o voditeljima i mentorima studentima, dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica, mag. iur., v.pred. donosi sljedeću

 

O D L U K U

o imenovanju Voditelja studijske godine

 

 1. Voditeljem studijske godine imenuju kako slijedi:
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer turistički menadžment voditeljem godine imenuje se Nikolina Gaćina, mag. ing., v.pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer informatički menadžment voditeljem godine imenuje se Milan Hrga, dipl. ing.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Jelena Žaja, mag.oec.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Dijana Mečev, univ.spec.oec., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje se Luka Olivari, mag. ing. mech., pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje se mr.sc. Ivana Kardum Goleš, pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Promet, voditeljem godine imenuje Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., v. pred.
 • studentima 1. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Ivan Rančić, mag.iur., v.pred.
 • studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se dr.sc. Ljubo Runjić v., pred.
 • studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij, voditeljem godine imenuje se Vesna Jurin Bakotić, mag. iur., pred.
 • studentima 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se mr. Gina Lugović, v.pred.
 • studentima 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, voditeljem godine imenuje se Ana Perišić, dipl. ing., univ.spec.oec., v. pred.
 1. Obveza voditelja studijske godine, uz one propisane čl. 6 Pravilnika o voditeljima i mentorima studentima su:
 • Održavanje minimalno dva sastanka sa studentima tijekom semestra o čemu su dužni voditi evidenciju
 • Održati minimalno jedan sat tjedno konzultacija za studente studijske godine za koju su imenovani voditeljem
 • Izraditi i dostaviti Izvještaj o radu voditelja studijske godine dekanu do kraja akademske godine.

                                                                  

                                                                                                                                      Dekan

                                                                                                                      Ivan Malenica, mag. iur., v.pred.

                                                     

 

 

                                                                                           

Erasmus
Oracle academy
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
ENTO
Dabar
Carnet
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja