Upis na studij. Kandidati se na studij mogu upisati temeljem javnog natječaja (1) ili temeljem rješenja o prijelazu (2). (1) Rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu kroz sustav središnjeg prijavnog ureda provodi se temeljem vrednovanja ocjena iz srednje škole i rezultata ostvarenih na državnoj maturi. Od kandidata se traži minimalno B razina iz predmeta obuhvaćenih obveznim dijelom državne mature. Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi strani jezik položen u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. Kandidati koji su završili srednje školsko obrazovanje prije školske godine 2009./2010. polaganjem mature po starom programu, kao i pristupnici koji se prijavljuju za upis na stručne studije Veleučilišta u Šibeniku temeljem završenog srednjoškolskog obrazovanja u kojem nisu bili obvezni polagati državnu maturu, ako ne polože državnu maturu, neće u razredbenom postupku ostvariti bodove koji se stječu temeljem rezultata polaganja državne mature. (2) Kandidati koji su prethodno imali status studenta na ovoj ili nekoj drugoj visokoobrazovnoj instituciji u posljednjih pet akademskih godina mogu se zamolbom obratiti Povjerenstvu za priznavanje prethodnog učenja i tražiti upis na studij. Uz zamolbu potrebno je dostaviti ovjereni preslik ocjena prethodnog studija i ovjereni studijski program prethodnog studija.

Pristupnici koji su prethodno bili upisani na isti studij Veleučilišta u Šibeniku ne mogu se ponovno kandidirati za upis na tom studiju Veleučilišta u Šibeniku.

Upis u akademsku godinu. Student je obvezan upisati se u narednu akademsku godinu u utvrđenom roku za upis. Ukoliko se ne upiše u akademsku godinu osoba gubi status i prava studenta. Rokovi upisa objavljuju se na oglasnoj ploči i na internet stranicama Veleučilišta. Student u jednom semestru upisuje najmanje 27, a najviše 35 ECTS bodova. Ukoliko student nije regulirao obveze (nema potpis) prema predmetu upisanom u akademskoj godini, upisom u novu akademsku godinu upisuje ponavljanje studijske godine u kojoj ponovno upisuje predmet i ponovno izvršava sve obveze prema tom predmetu. Student ima pravo samo dva puta tijekom studija upisati isti predmet.

Upis u višu studijsku godinu. Student u jednoj studijskoj godini upisuje najmanje 60 ECTS bodova. Student stječe pravo upisa više studijske godine ako je do roka upisa uredno izvršio sve obveze iz studijskog programa koje je preuzeo upisom u prethodnu godinu studija i položio ispite iz predmeta koji mu prema bodovnom sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija. Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini polagali ispit pred nastavničkim povjerenstvom (komisija) i pri tome nisu udovoljili uvjetima za pozitivnu ocjenu (položili ispit), imaju obvezu ponovno upisati, odslušati i regulirati obveze prema predmetu. Studenti upisuju višu studijsku godinu ukoliko su s prethodne godine studija stekli minimalno 50 ECTS bodova i to na način da iz prethodne godine studija upisuju sve ne-položene predmete i najmanje 60 ECTS bodova s više studijske godine.

Ponavljanje godine uz mogućnost parcijalno upisa predmeta s više studijske godine Studenti imaju pravo upisati ponavljanje studijske godine uz parcijalan upis predmeta iz više studijske godine uz sljedeće uvijete: (1) parcijalan upis predmeta iz druge studijske godine, ukoliko je na prvoj studijskoj godini stekao najmanje 30 ECTS bodova, (2) parcijalan upis predmeta iz treće studijske godine, ukoliko je na drugoj studijskoj godini stekao najmanje 30 ECTS bodova. Parcijalan upis predmeta provodi se na način da student upisuje sve ne-položene predmete iz prethodne akademske godine, te određene predmete iz više studijske godine. Ukupan broj ECTS bodova kod ponavljanja godine s mogućnošću parcijalnog upisa iznosi minimalno 50 ECTS bodova, a maksimalno 60 ECTS bodova.

Ponavljanje godine Student koji nije stekao pravo upisa u višu studijsku godinu dužan je u idućoj akademskoj godini upisati ponavljanje studijske godine. Studentu koji ponavlja godinu u indeks se stavlja oznaka "Ponavlja". Ponavljanje svake studijske godine student može upisati samo jedan put. Ako niti nakon ponavljanja studijske godine student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom iz odgovarajuće studijske godine, gubi pravo nastavka studija.

Dabar
MSPI
Erasmus + T4
ENTO
Shaping the future projekt
ISO 9001
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja