Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju Odluke Stručnog vijeća (KLASA: 003-08/17-03/14, URBROJ: 2182/1-162/3-1-17-09 od 18. rujna), a u svezi s člankom 8. Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta u Šibeniku (KLASA: 602-04/15-10/00127 URBROJ: 533-20-15-0001), Veleučilište u Šibeniku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe.

Studenti se  mogu prijaviti na Natječaj zaključno s datumom 17. listopada 2017.

Upute i formulari:

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi