Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju Odluke Stručnog vijeća (KLASA: 003-08/17-03/14, URBROJ: 2182/1-162/3-1-17-09 od 18. rujna), a u svezi s člankom 8. Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta u Šibeniku (KLASA: 602-04/15-10/00127 URBROJ: 533-20-15-0001), Veleučilište u Šibeniku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe.

Studenti se  mogu prijaviti na Natječaj zaključno s datumom 17. listopada 2017.

Upute i formulari:

Objavljeno u Novosti veleučilišta