Webmail E-learningISVUStudomat

Upisi viših godina

Odluka  o potrebnom broju ECTS bodova za  upis u višu godinu preddiplomskog stručnog studija Promet u akademskoj godini 2017./2018. 

Odluka o potrebnom broju ECTS bodova za upis u višu godinu prediiplomskog stručnog Upravnog studija u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o potrebnom broju ECTS bodova za upis u višu godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžment i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleuečilištu u Šibeniku (za upise u akademsku 2018./2019., 2019./2020., i 2020./2021.)

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleučilištu u Šibeniku (za upise u akademsku godinu 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.)

 

Iz Pravilnika o studiranju:
Student ima obveze:
- upisati viši semestar ili godinu ako je ispunio uvijete za upis. Nepravodobni upis povlači gubitak statusa studenta,
- upisati ponavljanje godine ako ne ispunjava uvijete upisa u višu studijsku godinu.

Upis u višu studijsku godinu
Student stiče pravo upisa više studijske godine ako je do roka upisa uredno izvršio sve obveze iz studijskog programa koje je preuzeo upisom u prethodnu godinu studija i položio ispite iz predmeta koji mu prema bodovnom sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija.
Iznimno, Vijeće odjela može dopustiti upis i studentu koji nije zadovoljio uvjete za upis u višu godinu pod uvjetom da je prikupio najmanje 45 ECTS bodova iz prethodne studijske godine. Takvom se studentu može imenovati mentor koji će pratiti njegov rad i pomagati mu. Mentor donosi odluku hoće li student u idućoj akademskoj godini ponovno upisati one predmete koje je odslušao, a nije ih položio, ili će mu se dopustiti pristupanje ispitima bez ponovnog prisustvovanja nastavi. Student ima pravo pročelniku odjela i prodekanu za nastavu uložiti prigovor na odluku ili postupak vezan za upis u višu studijsku godinu.
Upis redovitih studenata u višu studijsku godinu studija obavlja se do 1. listopada kalendarske godine.
Upis predmeta iz više studijske godine se vrši semestralno.
Student je dužan u rokovima utvrđenim izvedbenim planom i akademskim kalendarom upisati predmete ljetnog semestra.
Ukoliko student ne upiše predmete ljetnog semestra u utvrđenim rokovima u idućoj akademskoj godini upisuje ponavljanje godine.
Ovjera zimskog semestra i upis predmeta ljetnog semestra sukladno akademskom kalendaru za 2014./2015. vrši se od 2. – 6. ožujka 2015.
Ovjera ljetnog semestra i upis nove akademske godine sukladno akademskom kalendaru za 2014./2015. vrši se od 21. – 30. rujna 2015.

Ponavljanje godine
Student koji nije stekao minimalni broj ECTS bodova koji mu omogućuju upis u višu studijsku godinu dužan je upisati ponavljanje studijske godine.
Ponavljanje jedne studijske godine student može upisati samo jedan put.
Kad student ponavlja godinu, može mu se odobriti upis i pojedinih predmeta iz više (naredne) godine studija sukladno studijskom programu do vrijednosti zbirno 60 ECTS bodova, uključujući ECTS bodove predmeta iz prethodne godine koji još nisu položeni, odnosno čije obveze nisu izvršene, ali tako da njihove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 30 do 35 ECTS bodova.
Student ima pravo samo dvaput upisati isti kolegij za stjecanje ECTS bodova.
Ako niti nakon ponavljanja studijske godine student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom iz odgovarajuće studijske godine, gubi pravo nastavka studija.