Nikolina Gaćina – nova pročelnica Odjela menadžmenta

 Na 53. sjednici Vijeća odjela menadžmenta koja se održala u četvrtak, 7. veljače 2019. Nikolina Gaćina, mag.ing., v. pred., izabrana je za novu pročelnicu Odjela menadžmenta Veleučilišta u Šibeniku na mandatno razdoblje od 4. godine.

Kolegica Gaćina već 15 godina radi na Veleučilištu u Šibeniku te izvodi nastavu na kolegijima: Tehnologija hrane i pića, Prehrana u turizmu i Poznavanje robe. Bila je mentor na više od 100 završnih i diplomskih radova studenata, objavila je više od 30 znanstvenih i stručnih članaka te je autorica recenziranog udžbenika Hrana i turizam kojeg je objavila 2016. Sudjelovala je na više od 40 međunarodnih i domaćih konferencija, savjetovanja, radionica i okruglih stolova. Organizira i koordinira više seminara i konferencija u organizaciji Veleučilišta, a organizirala je i koordinirala edukacijski dio projekta „Turina i Bribir“ (od 10.12.2005. do 15.03.2006.) kojeg je provodila Turistička zajednica Grada Skradina. Također, surađuje na KA203 Erasmus+ projektu „Shaping the Future Education in Tourism“, kao stručnjak za izradu intelektualnih rezultata (izrada nacionalnog menija).

Znanstveni interesi kolegice Nikoline Gaćina su: nutricionizam, gastronomija i funkcionalna hrana, a pred završetkom je poslijediplomskog doktorskog studija Nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U akademskoj godini 2013./2014. vršila je dužnost prodekanice za nastavu. Kao pročelnica odjela predstavljati će Odjel menadžmenta, predsjedavati radom Vijeća Odjela, izvršavati odluke Upravnog vijeća, dekana i Stručnog vijeća Veleučilišta, predlagati dekanu kadrovsku politiku i usavršavanje zaposlenika te pratiti realizaciju nastavnog plana. Također, davati će prijedloge za unapređenje i modernizaciju nastave, brinuti o organizaciji i kvaliteti izvođenja nastave, kadrovima i opremi.

Kolegici Gaćina želimo puno uspjeha u radu!


  Objavljeno: 11.02.2019, 13:47h

 

 

Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
Shaping the future projekt
Dabar
ISO 9001
Carnet
MSPI
Erasmus + T4
Erasmus
Oracle academy
ENTO
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja