Nastavni predmeti:

Prometno i prostorno planiranje

 

Životopis:

Ante Pražen  dipl.ing.prom.

Rođen sam u Šibeniku 16 srpnja 1979 godine gdje sam završio osnovnu i srednju Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, nakon toga upisao sam se na Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1997-2002 godine i stekao naziv diplomirani sam inženjer prometa (cestovni smjer).Nakon odsluženog vojnog roka uz pomoć programa “s faksa na posao” zaposlen sam od 2003 godine (13 godina) u Gradskoj upravi Grada Šibenika te sam trenutno u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti na mjestu Viši savjetnik za promet.

Prethodno sam obnašao dužnost Voditelj odsjeka za prometno-tehničke poslove pri čemu sam organizirao Prometno redarstvo Grada Šibenika i preuzeo na upravljanje sve razvrstane ceste na području Grada Šibenika od strane HC i ŽUC-a.

 Do 2009 godine bio sam u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i kao viši savjetnik surađivao na izradi prometnih rješenja cesta i raskrižja te planova užeg i šireg područja (PPUG, GUP, UPU, DP) te prometne studije grada Šibenika 2006/09 koju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s Prof.D.Pološkim na čelu.

Stekao sam status ovlaštenog inženjera cestovnog prometa, u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta sa sjedištem u Zagrebu te sam upisan u imenik ovlaštenih inženjera od 2011. godine i trenutno sam član skupštine iste.

Posjedujem vozačku dozvolu A,B, i C kategorije, aktivno se koristim engleskim jezikom, pasivno njemačkim, koristim se računalom i pratim sve najnovije informatičke tehnologije.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|pra%C5%BEen,%20ante|text|profile

 

Erasmus
CEEPUS
Shaping the future projekt
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus + T4
MSPI
ENTO
Dabar
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja