Nastavnici

  Konzultacije: Kabinet 6. / utorak , 10:00 h
  alen.lalic@vus.hr

Ana Perišić

Statistika u prometu, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 24. - II kat / Ponedjeljak od 09:00 h do 10:00 h
  ana.sisak@vus.hr

Ana Vukičević

Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Menadžment usluga, Strategijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Stručna praksa SSM

  Konzultacije: Kabinet 15. / četvrtak 10:00 h - 11:00 h
  ana.vukicevic@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 21. / utorak, 12:00 h - 13:00 h
  ana.jankovic@vus.hr

Anita Grubišić

Osnove računovodstva, Upravljanje troškovima, Financijske institucije i tržišta, Kontroling

  Konzultacije: Kabinet 8. / utorak. 16:30 h - 17:30 h
  anita.grubisic@vus.hr

Anita Krolo Crvelin

Menadžment rizika

  Konzultacije:
  akroloc@oss.unist.hr

Ante Galić

Upravni sustavi, Nomotehnika, Lokalna samouprava

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  ante.galic@gmail.com

Ante Pulić

Učinkovitost javne uprave

  Konzultacije:
  ap@zavod.com.hr

Boris Ljubanović

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

  Konzultacije:
  ljboris@pravos.hr

Bosiljka Britvić Vetma

Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave

  Konzultacije:
  bosiljka.britvic@pravst. hr

Damir Vlaić

Porezni i carinski sustav 

  Konzultacije:
  damir.vlaic@porezna-uprava.hr

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Infrastruktura cestovnog prometa, Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Prometna geografija, Stručna praksa, Logistika i opskrbni lanci, Grafičke komunikacije, Prometna tehnika

  Konzultacije: Kabinet 21. / ponedjeljak od 14:00h do 15:00h; četvrtak od 13:30 h do 14:30 h
  darijo.sego@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Hrvatsko i europsko gospodarstvo, Ekonomika prometa, Logistika i opskrbni lanci, Menadžment znanja i inovacija

  Konzultacije: Kabinet 3. / utorak od 11:00 h do 12:00 h
  dijana.mecev@vus.hr

Dino Peran

Statistika u prometu

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  dino.peran@pmfst.hr

Dino Slavica

Uvod u turizam, Organizacija turizma, Selektivni oblici turizma, Uvod u selektivne oblike turizma, Menadžment kulturne baštine,  Stručna praksa TM, Stručna praksa SM

  Konzultacije: Kabinet 11. / srijeda od 10:00 h do 11:00 h
  dino.slavica@vus.hr

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća u turizmu, Ekonomika neprofitnih organizacija, Ekonomika trgovačkih društava, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje kvalitetom javnih usluga

  Konzultacije: Kabinet 4. / utorak od 10:00 h do 11:00 h
  divna.goles@vus.hr

Domagoja Buljan Barbača

Upravljanje EU projektima

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja i ispita
  domagoja.buljan_barbaca@vus.hr

Dragan Zlatović

Pravo u turizmu, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

  Konzultacije: Kabinet 20. / Utorak 09:00 h
  dragan.zlatovic@vus.hr

Ernest Bazijanac

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Prema rasporedu nastave
  ernest.bazijanac@vus.hr

Frane Urem

Objektivno orijentirano programiranje, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Poslovni informacijski sustavi, Softversko inženjerstvo, Intelektualno vlasništvo i informacijski sustavi, Uvod u web tehnologije, Ekonomika informacijskih sustava

  Konzultacije: Kabinet 11. / četvrtak, 13:00 h - 14:00 h
  frane.urem@vus.hr

Gina Lugović

Menadžment konflikata, Etika javne službe, Poslovna etika i društvena odgovornost, Psihologija za menadžere

  Konzultacije: Prema dogovoru / rasporedu predavanja
  gina.lugovic@vus.hr

Goran Crnica

Poslovni engleski I, Poslovni njemački I, Poslovni njemački II, Poslovni njemački III, Poslovni njemački IV, Engleski jezik za informatičke tehnologije I, Engleski jezik za informatičke tehologije II

  Konzultacije: Kabinet 22. / srijedom od 16:00 h do 17:00 h
  goran.crnica@vus.hr

Gorana Barišić Bačelić

Menadžment kulturne baštine

  Konzultacije:
 

Ivan Livaja

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Upravljanje informacijskim uslugama, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Stručna praksa, Baze podataka u upravi

  Konzultacije: Kabinet 18. / utorak od 08:30 h do 09:30 h
  ivan.livaja@vus.hr

Ivan Malenica

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

  Konzultacije:
  ivanm@vus.hr

Ivan Rančić

Uvod u upravu, Nova javna uprava, Lokalna samouprava, Gospodarsko i komunalno pravo

  Konzultacije: Kabinet 15. / utorak, 09:30 h
  ivan.rancic@vus.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Statistika u prometu, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet prodekana za nastavu - III kat / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ivana.beljo@vus.hr

Ivana Bratić

Poslovni engleski jezik II (Studij menadžment), Poslovni engleski jezik III (Studij menadžment),  Poslovni engleski jezik IV (Studij menadžment), Poslovni talijanski jezik IV (Studij menadžment), Engleski jezik I (Upravni studij), Engleski jezik II (Upravni studij).

  Konzultacije: Kabinet 22. / utorak , 11:00 h
  ivana.bratic@vus.hr

Ivana Jardas Duvnjak

Poslovni engleski jezik III (nastava seminara)

  Konzultacije:
  ivana.jardas.duvnjak@gmail.com

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak, 11:00 h - 12:00 h
  ivana.kardumgoles@vus.hr

Ivica Poljičak

Poslovno komuniciranje, Sociologija uprave

  Konzultacije: Kabinet 13 / Prema terminu predavanja i ispita
  poljicak@vus.hr

Ivo Jurić

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Prema rasporedu nastave
  ijuric@fpz.hr

Jadran Berbić

Infrastruktura cestovnog prometa 

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  jberbic@hotmail.com

Jasmina Sladoljev

Menadžment turističkih poduzeća,  Organizacije hotela i recepcijsko poslovanje, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori, Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa TM

  Konzultacije: Kabinet 5. / utorak od 08:30 h do 09:30 h
  jasmina.sladoljev@vus.hr

Jelena Šišara

Marketing u turizmu, Osnove marketinga, Istraživanje tržišta, Marketing menadžment, Digitalni marketing

  Konzultacije: Kabinet 5. / ponedjeljak od 12:00 h do 13:00 h
  jelena.sisara@vus.hr

Jelena Žaja

Financijski menadžment, Osnove financiranja poduzeća u turizmu, Operacijski menadžment, Analiza troškova i koristi, Financiranje javne uprave.

  Konzultacije: Kabinet 3. / petak od 15:00 h do 16:00 h
  jelena.zaja@vus.hr

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 7. / utorak, 17:30 h - 18:30 h; četvrtak, 17:30 h - 18:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  josip.paic1@gmail.com

Jurica Matošin

Informatika, Operacijski sustavi, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Uvod u operacijske sustave,

  Konzultacije: Kabinet 9. / utorak, 10:00 h - 11:00 h
  jure.matosin@vus.hr

Krešimir Nimac

Ustavno pravo I, Ustavno pravo II, Prometno pravo, Policijsko upravno pravo

  Konzultacije: Kabinet L / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Ljubo Runjić

Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija, Europske integracije i institucije Europske unije

  Konzultacije: Dekanat / utorak, 13:00 h
  ljubo.runjic@vus.hr

Luca Olivari

Matematika, Financijska matematika,  Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Prema rasporedu nastave
  luca.olivari@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet 21. / utorak od 17:00 h do 18:00 h
  luka.olivari@vus.hr

Marijan Rajsman

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 21. / Prema rasporedu nastave
  marijan.rajsman@fpz.hr

  Konzultacije: Kabinet 9. / utorak, 10:00 h
 

Marko Pavelić

Uvod u operacijske sustave, Razvoj mobilnih aplikacija, Građa računala, Razvoj web aplikacija, Planiranje i analiza informacijskih sustava.

  Konzultacije: Kabinet 10. / srijeda, 13:00 h - 14:00 h (prethodna najava mailom)
  marko.pavelic@vus.hr

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

  Konzultacije: Prema rasporedu nastave
  ljubicvus@gmail.com

Milan Hrga

Objektno orijentirano programiranje, Osnove programiranja, Uvod u računalnu znanost, Uvod u web tehnologije

  Konzultacije: Kabinet 12. / četvrtak, 15:00 h - 16:00 h i online po dogovoru
  milan.hrga@vus.hr

Milorad Ćupurdija

Upravljanje javnim službama

  Konzultacije:
  milorad.cupurdija@vus.hr

Mirko Škarica

Prekršajno pravo


Nikolina Gaćina

Hrana i prehrana, Sigurnost hrane u turizmu, Nutricionizam u turizmu, Poznavanje robe, Menadžment hrane i pića

  Konzultacije: Kabinet 2. / petak, 09:00 h - 11:00 h
  nikolina.gacina@vus.hr ; ngacina@gmail.com

Ninoslav Gregurić - Bajza

Sustav javne nabave

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  nino.bajza@gmail.com

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Zaštita ljudskih prava

  Konzultacije: Kabinet 15. / utorak, 11:00 h
  sanja.vestic_mirceta@vus.hr

Sergej Lugović

Poslovno komuniciranje i društvene mreže, Osnove marketinga 

  Konzultacije:
  lugovic.sergej@gmail.com

Sunčica Petrović

Poslovni talijanski jezik I, Poslovni talijanski jezik II, Poslovni talijanski jezik III, Poslovni talijanski jezik IV

  Konzultacije:
  suna.petrovic@gmal.com

Tanja Radić Lakoš

Turizam i okoliš, Informacijske tehnologije i zaštita okoliša, Promet i ekologija, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu, Menadžment zaštićenih područja prirode,  Metode znanstvenog istraživanja

  Konzultacije: Kabinet 11. / srijeda, 09:15 h - 10:00 h; četvrtak, 16:45 h - 17:30 h
  tanja.radiclakos@vus.hr

Tomislav Ninić

Javne politike i pravna regulacija

  Konzultacije:
  tomislav_ninic@hotmail.com

Vesna Jurin Bakotić

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

  Konzultacije: Kabinet 19. / utorak, 17:00 h
  vesna.jurin_bakotic@vus.hr

Zdravko Kedžo

Javni nastupi i prezentacijske vještine, Liderstvo 

  Konzultacije:
  kedzo@unidu.hr

Zvonimir Klarin

Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Uvod u baze podataka, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Operacijski sustavi, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 12. / utorak, 11:00 h – 12:00 h
  zvonimir.klarin@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 19. / Utorak od 17:30 do 18:30 h; Srijeda od 12:00 h do 13:00 h; ( Prema potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail. )
  zelimir.mikulic@vus.hr

Željko Deković

Financijski menadžment, Operacijski menadžment

  Konzultacije: Kabinet 4 / prema rasporedu predavanja i ispita
  zeljko.dekovic@vus.hr

Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
Dabar
Oracle academy
CEEPUS
Erasmus
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
ISO 9001
ENTO
Erasmus + T4
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja