Nastavnici

  Konzultacije: Kabinet 14. / ponedjeljak , 09:00 h - 10:00 h
  alalic@vus.hr

Alenka Poljičak

Sustav javne nabave

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  alenka.poljicak@si.t-com.hr

Ana Perišić

Statistika u prometu,Matematika, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 4. / Ponedjeljak 12:00 h - 13:00; Utorak 12:00 h - 13:00 h
  sisak@vus.hr

Ana Vukičević

Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Menadžment usluga, Strategijski menadžment, Menadžment rizika

  Konzultacije: Kabinet 14. / petak 16:00 h - 17:00 h
  ana_u@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Suvremeni prometni sustavi, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 21. / srijeda, 15:00 h - 16:00 h
  jankovic@vus.hr

Anita Grubišić

Financijske institucije i tržišta, Menadžersko računovodstvo, Osnove računovodstva, Upravljanje troškovima

  Konzultacije: Kabinet 8. / utorak. 16:30 h - 17:30 h
  anita@vus.hr

Ante Galić

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave

  Konzultacije:
  ante.galic@gmail.com

Ante Pražen

Prometno i prostorno planiranje

  Konzultacije:
  ante.prazen1@si.t-com.hr

Ante Pulić

Učinkovitost javne uprave

  Konzultacije:
  ap@zavod.com.hr

Boris Ljubanović

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

  Konzultacije:
  ljboris@pravos.hr

Bosiljka Britvić Vetma

Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave

  Konzultacije:
  bosiljka.britvic@pravst. hr

Damir Vlaić

Porezni i carinski sustav 

  Konzultacije:
  damir.vlaic@porezna-uprava.hr

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Prometna geografija, Stručna praksa, Logistika i opskrbni lanci

  Konzultacije: Kabinet 21. / ponedjeljak od 14:00h do 15:00h; četvrtak od 13:30 h do 14:30 h
  darijo@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa

  Konzultacije: Kabinet 3. / ponedjeljak od 18:00 h do 19:00 h - za izvanredne studente, uz prethodnu najavu mailom; četvrtak od 8:00 h do 9:00 h
  dijana@vus.hr

Dino Slavica

Uvod u turizam, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatorima, Organizacija turizma, Menadžment turističke destinacije

  Konzultacije: Kabinet 11. / ponedjeljak, od 08:30 h do 09:30 h
  dslavica@vus.hr

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća, Ekonomika neprofitnih organizacija, Ekonomika trgovačkih društava, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje kvalitetom javnih usluga

  Konzultacije: Kabinet 4. / srijeda od 11:00 h do 12:00 h
  divna@vus.hr

Domagoja Buljan Barbača

Upravljanje EU projektima

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja i ispita
  dbuljanb@vus.hr

Dragan Zlatović

Trgovačko pravo, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

  Konzultacije: Kabinet 20. / petak od 12:00 h do 13:00 h
  zlatovic@vus.hr

Ernest Bazijanac

Teorija kretanja vozila

  Konzultacije:
  ebazijanac@fpz.hr

Frane Urem

Objektivno orijentirano programiranje, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Poslovni informacijski sustavi, Softversko inženjerstvo, Intelektualno vlasništvo i informacijski sustavi, Uvod u web tehnologije

  Konzultacije: Kabinet 11. / četvrtak, 13:00 h - 14:00 h
  frane.urem@vus.hr

Gina Lugović

Psihologija za menadžere, Menadžment konflikata, Poslovna etika i društvena odgovornost, Metode znanstvenog istraživanja, Osnove znanstvenog i stručnog rada, Menadžment ljudskih resursa

  Konzultacije: Kabinet 10. / utorak , 15:00 h - 17:00 h
  gina@vus.hr

Goran Crnica

Poslovni engleski I, Poslovni engleski II, Poslovni njemački I, Poslovni njemački II, Poslovni njemački III, Poslovni njemački IV, Engleski jezik za informatičke tehnologije I, Engleski jezik za informatičke tehologije II

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak od 14:30 h do 15:30 h
  gcrnica@vus.hr

Ivan Livaja

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Upravljanje informacijskim uslugama, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Stručna praksa, Baze podataka u upravi

  Konzultacije: Kabinet 18. / srijeda od 08:00 h do 09:00 h
  ilivaja@vus.hr

Ivan Malenica

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

  Konzultacije: Kabinet C / ponedjeljak, 12:00 h - 13:00 h
  ivanm@vus.hr

Ivan Mavrin

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivan.mavrin@fpz.hr

Ivan Rančić

Uvod u upravu, Nova javna uprava, Lokalna samouprava, Gospodarsko i komunalno pravo

  Konzultacije: Kabinet 14. / ponedjeljak, 09:00 h - 10:00 h
  irancic@vus.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet 18. / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ibeljo@vus.hr

Ivana Bratić

Poslovni engleski jezik II (Studij menadžment), Poslovni engleski jezik III (Studij menadžment),  Poslovni engleski jezik IV (Studij menadžment), Poslovni talijanski jezik IV (Studij menadžment), Engleski jezik I (Upravni studij), Engleski jezik II (Upravni studij).

  Konzultacije: Kabinet 15. / ponedjeljak, 10:30 h -11:00 h
  bratic@vus.hr

Ivana Jardas Duvnjak

Engleski jezik I, Engleski jezik II, Poslovni talijanski jezik I, Poslovni talijanski jezik III

  Konzultacije:
  ivana.jardas.duvnjak@gmail.com

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak, 11:00 h - 12:00 h
  ivanakg@vus.hr

Ivica Poljičak

Poslovno komuniciranje, Sociologija uprave

  Konzultacije: Kabinet 13 / Prema terminu predavanja i ispita
  poljicak@vus.hr

Jasmina Sladoljev

Menadžment, Osnove menadžmenta, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori, Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje; Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 5. / srijeda od 09:00 h do 10:00 h
  jasmina@vus.hr

Jelena Šišara

Uvod u turizam, Organizacija turizma, Marketing u turizmu, Osnove marketinga

  Konzultacije: Kabinet 5. / Utorak od 14:00 h do 15:00 h
  jelena@vus.hr

Jelena Žaja

Financijski menadžment, Osnove financiranja poduzeća u turizmu, Operacijski menadžment, Analiza troškova i koristi, Financiranje javne uprave.

  Konzultacije: Kabinet 3. / srijeda od 14:00 h do 15:00 h
  jzaja@vus.hr

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 7. / utorak, 17:30 h - 18:30 h; četvrtak, 17:30 h - 18:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  paic@vus.hr

Jurica Matošin

Informatika, Operacijski sustavi, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Uvod u operacijske sustave,

  Konzultacije: Kabinet 9. / utorak, 10:00 h - 11:00 h
  jurem@vus.hr

Krešimir Nimac

Ustavno pravo I, Ustavno pravo II, Prometno pravo

  Konzultacije: Kabinet B / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Krolo Crvelin

Menadžment ljudskih resursa, Menadžment rizika 

  Konzultacije:
  akroloc@oss.unist.hr

Ljubo Runjić

Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija, Europske integracije i institucije Europske unije

  Konzultacije: Kabinet 16. / ponedjeljak, 13:00 h - 14:00 h
  runjic@vus.hr

Luca Olivari

Matematika, Financijska matematika,  Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije:
  lolivari1@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet 21. / srijeda od 14:00 h do 15:00 h
  lolivari@vus.hr

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 21. / srijeda, 10:00 h - 11:00 h; (drugi termin on line po dogovoru)
  ljubicvus@gmail.com

Martina Markov Podvinski

Menadžment zaštičenih područja 


Mijana Matošević Radić

Selektivni oblici turizma

  Konzultacije:
  mijana.radic@gmail.com

Milan Hrga

Uvod u računalnu znanost,Građa računala i operacijski sustavi, Osnove programiranja, Objektno orijentirano programiranje, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a

  Konzultacije: Kabinet 12. / petak, 10:00 h - 11:00 h
  mhrga@vus.hr

Mili Razović

Inovacije i tehnološke strategije

  Konzultacije:
  milirazovic@gmail.com

Milorad Ćupurdija

Upravljanje javnim službama

  Konzultacije:
 

Mirko Škarica

Prekršajno pravo


Nikolina Gaćina

Poznavanje i tehnologija hrane i pića, Prehrana u turizmu, Poznavanje robe, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu

  Konzultacije: Kabinet 2. / petak, 09:00 h - 11:00 h
  ngacina@gmail.com

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Javni menadžment,  Zaštita ljudskih prava, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 14. / petak, 14:00 h - 15:00 h
  svestic@vus.hr

Sergej Lugović

Poslovno komuniciranje i društvene mreže, Osnove marketinga 

  Konzultacije:
  lugovic.sergej@gmail.com

Srećko Đuranović

Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet br.15 / Prema rasporedu predavanja
  srecko.duranovic@fpz.hr

Tanja Radić Lakoš

Upravljanje okolišem u turizmu, Informacijske tehnologije i zaštita okoliša, Promet i ekologija, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu, Menadžment zaštićenih područja prirode

  Konzultacije: Kabinet 11. / srijeda, 11:00 h - 12:00 h; (drugi termin online po dogovoru)
  tanja@vus.hr

Tomislav Ninić

Javne politike i pravna regulacija

  Konzultacije:
  tomislav_ninic@hotmail.com

Vesna Jurin Bakotić

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

  Konzultacije: Kabinet 19. / srijeda, 10:00 h - 11:00 h
  vjbakotic@vus.hr

Zdravko Kedžo

Javni nastupi i prezentacijske vještine, Liderstvo 

  Konzultacije:
  kedzo@unidu.hr

Zvonimir Klarin

Uvod u baze podataka, Baze podataka

  Konzultacije: Kabinet 12. / četvrtak, 11:00 h – 12:00 h
  zklarin@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 19. / Ponedjeljak od 13:00 do 14:00 h; Četvrtak od 17:00 h do 18:00 h; ( Prema potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail. )
  zelimir.mikulic@vus.hr

Željko Deković

Financijski menadžment, Operacijski menadžment

  Konzultacije: Kabinet 4 / prema rasporedu predavanja i ispita
  zeljko.dekovic@vus.hr

Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
MSPI
ENTO
CEEPUS
Oracle academy
Carnet
Erasmus
ISO 9001
Dabar
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja