Nastavnici

Alenka Poljičak

Sustav javne nabave

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  alenka.poljicak@si.t-com.hr

Ana Perišić

Statistika u prometu,Matematika, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 3 / četvrtak, 08:00 h
  sisak@vus.hr

Ana Vukičević

Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Menadžment usluga, Strategijski menadžment, Menadžment rizika, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 5 / četvrtak, 15:00 h - 16:00 h
  ana_u@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva 1, Prekrcajna sredstva 2, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 14 / srijeda, 15:00 h - 16:00 h
  jankovic@vus.hr

Anita Grubišić

Financijske institucije i tržišta, Menadžersko računovodstvo, Osnove računovodstva, Upravljanje troškovima

  Konzultacije: Kabinet 7 / prema dogovoru putem e-maila
  anita@vus.hr

Ante Galić

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave

  Konzultacije:
  ante.galic@gmail.com

Ante Pražen

Prostorno i prometno planiranje

  Konzultacije:
  ante.prazen1@si.t-com.hr

Ante Pulić

Učinkovitost javne uprave

  Konzultacije:
 

Boris Ljubanović

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

  Konzultacije:
 

Damir Vlaić

Porezni i carinski sustav 

  Konzultacije:
 

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Promet u turizmu, Prometna geografija, Stručna praksa, Semestralna stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 14 / ponedjeljak, 14:00 h - 15:00 h; petak, 13:30 h - 14:30 h
  darijo@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa

  Konzultacije: Kabinet 2. / ponedjeljak od 18:00 h do 19:30 h
  dijana@vus.hr

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća, Ekonomika neprofitnih organizacija, Upravljanje kontrolingom, Upravljanje kvalitetom

  Konzultacije: Kabinet 3 / srijeda 12:00 h -13:00 h
  divna@vus.hr

Domagoja Buljan Barbača

Upravljanje EU projektima

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja i ispita
  dbuljanb@vus.hr

Dragan Bolanča

Prometno pravo, Plovidbeno upravno pravo

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  dragan.bolanca@pravst.hr

Dragan Zlatović

Trgovačko pravo, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

  Konzultacije: Kabinet 13 / petak 08:00 h - 09:00 h
  zlatovic@vus.hr

Drago Marguš

Menadžment zaštićenih područja

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja i ispita
  drago.margus@npk.hr

Frane Urem

Objektivno orijentirano programiranje, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Poslovni informacijski sustavi, Softversko inženjerstvo, Intelektualno vlasništvo i informacijski sustavi, Uvod u web tehnologije

  Konzultacije: Kabinet 6 / srijeda, 13:00 h - 14:00 h
  frane.urem@vus.hr

Gina Lugović

Psihologija za menadžere, Menadžment konflikata, Poslovna etika i društvena odgovornost, Metode znanstvenog istraživanja, Menadžment ljudskih resursa

  Konzultacije: Kabinet 9 / utorak, 16:00 h - 18:00 h
  gina@vus.hr

Goran Crnica

Poslovni engleski I, Poslovni engleski II, Poslovni njemački I, Poslovni njemački II, Poslovni njemački III, Poslovni njemački IV, Engleski jezik za informatičke tehnologije I, Engleski jezik za informatičke tehologije II

  Konzultacije: Kabinet 15 / prema rasporedu predavanja i ispita
  gcrnica@vus.hr

Ivan Livaja

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Upravljanje informacijskim uslugama, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Stručna praksa, Baze podataka u upravi

  Konzultacije: Kabinet 11 / srijeda, 11:00 h - 12:00 h
  ilivaja@vus.hr

Ivan Malenica

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

  Konzultacije: Kabinet C / ponedjeljak, 12:00 h - 13:00 h
  ivanm@vus.hr

Ivan Mavrin

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivan.mavrin@fpz.hr

Ivan Rančić

Uvod u upravu, Nova javna uprava, Lokalna samouprava, Gospodarsko i komunalno pravo

  Konzultacije: Kabinet C / četvrtak, 12:30 h - 13:15 h
  irancic@vus.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet 11 / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ibeljo@vus.hr

Ivana Bratić

Poslovni engleski jezik II (Studij menadžment), Poslovni engleski jezik III (Studij menadžment),  Poslovni engleski jezik IV (Studij menadžment), Poslovni talijanski jezik IV (Studij menadžment), Engleski jezik I (Upravni studij), Engleski jezik II (Upravni studij).

  Konzultacije: Kabinet 15 / ponedjeljak, 10:30 h -11:00 h
  bratic@vus.hr

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 15 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivanakg@vus.hr

Ivica Poljičak

Poslovno komuniciranje, Sociologija uprave

  Konzultacije: Kabinet 13 / Prema terminu predavanja i ispita
  poljicak@vus.hr

Jasmina Sladoljev

Menadžment, Osnove menadžmenta, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori, Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje; Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 4 / srijeda, 12:00 h - 13:30 h
  jasmina@vus.hr

Jelena Šišara

Marketing u turizmu, Marketing menadžment, Teorija i organizacija turizma, Marketinško komuniciranje, Istraživanje tržišta

  Konzultacije: Kabinet 4 / ponedjeljak, 08:30 h -09:30 h
  jelena@vus.hr

Jelena Žaja

Financijski menadžment, Osnove financiranja poduzeća u turizmu, Operacijski menadžment, Analiza troškova i koristi, Financiranje javne uprave.

  Konzultacije: Kabinet 2 / utorak 15:00 - 16:00; četvrtak 11:00 h -12:00 h
  jzaja@vus.hr

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 6 / utorak, 17:30 h; četvrtak, 17:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  paic@vus.hr

Jozo Čizmić

Geodetsko pravo

  Konzultacije:
 

Jurica Matošin

Informatika, Operacijski sustavi, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Uvod u operacijske sustave,

  Konzultacije: Kabinet 8 / četvrtak, 14:00 h - 15:00 h
  jurem@vus.hr

Krešimir Nimac

Ustavno pravo, Osnove teorije države i prava

  Konzultacije: Kabinet B / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Ljubo Runjić

Upravni sustavi, Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija

  Konzultacije: Kabinet C / utorak, 14:30 h - 15:30 h
  runjic@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet 14 / utorak, 11:00 h -13:00 h
  lolivari@vus.hr

Marija Boban

Informacijski sustavi i informacijska sigurnost u javnoj upravi

  Konzultacije:
 

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ljubicvus@gmail.com

Milan Hrga

Uvod u računalnu znanost,Građa računala i operacijski sustavi, Osnove programiranja, Objektno orijentirano programiranje, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a

  Konzultacije: Kabinet (prizemlje pokraj knjižnice) / ponedjeljak,utorak, srijeda i četvrtak 09:00 h - 10:00 h
  mhrga@vus.hr

Mili Razović

Inovacije i tehnološke strategije

  Konzultacije:
  milirazovic@gmail.com

Milorad Ćupurdija

Upravljanje javnim službama

  Konzultacije:
 

Mirko Goreta

Osnove teorije države i prava

  Konzultacije:
  mirkoO@gmail.com

Nado Grubić

Osnove teorije države i prava, Ustavno pravo, Izborno pravo

  Konzultacije: Kabinet C / četvrtak, 13:45 h - 14:45 h
  n/a

Nikolina Gaćina

Poznavanje i tehnologija hrane i pića, Prehrana u turizmu, Poznavanje robe, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu

  Konzultacije: Kabinet 1 / ponedjeljak, 10:00 h - 12:00 h
  ngacina@gmail.com

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Javni menadžment,  Zaštita ljudskih prava 

  Konzultacije: Kabinet C / petak, 10:00 h -11:00 h
  svestic@vus.hr

Srećko Đuranović

 Tehnička mehanika

  Konzultacije: Kabinet br.15 / Prema rasporedu predavanja
  srecko.duranovic@fpz.hr

Tanja Radić Lakoš

Informatičke tehnologije i zaštita okoliša, Upravljanje okolišem, Promet i ekologija

  Konzultacije: U dekanatu / ponedjeljak od 11:00 h - 12:00 h
  tanja@vus.hr

Tomislav Ninić

Javne politike i pravna regulacija

  Konzultacije:
 

Vesna Jurin Bakotić

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

  Konzultacije: Kabinet 12/II, srijeda, 12:15 h - 13:00 h
  vjbakotic@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 12 / II kat. / Konz. za zimski semestar: ponedjeljak, utorak 14:00 h – 15:30 h, srijeda 9:00 h – 10:00 h; - Po potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail
  zelimir.mikulic@vus.hr

Željko Deković

Financijski menadžment, Operacijski menadžment

  Konzultacije: Kabinet 4 / prema rasporedu predavanja i ispita
  zeljko.dekovic@otpbanka.hr

Erasmus + T4
MSPI
Dabar
CEEPUS
ISO 9001
ENTO
Carnet
Oracle academy
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja