Nastavnici

  Konzultacije: Kabinet 15. / četvrtak , 12:00 h - 13:00 h
  alalic@vus.hr

Ana Perišić

Statistika u prometu, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 24. - II kat / Ponedjeljak od 10:00 h do 11:00 h
  sisak@vus.hr

Ana Vukičević

Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Menadžment usluga, Strategijski menadžment, Stručna praksa SSM

  Konzultacije: Kabinet 15. / četvrtak 10:00 h - 11:00 h
  ana_u@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Suvremeni prometni sustavi, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 21. / utorak, 12:00 h - 13:00 h
  jankovic@vus.hr

Anita Grubišić

Osnove računovodstva, Upravljanje troškovima, Financijske institucije i tržišta, Kontroling

  Konzultacije: Kabinet 8. / utorak. 16:30 h - 17:30 h
  anita@vus.hr

Anita Krolo Crvelin

Menadžment rizika, Menadžment ljudskih resursa

  Konzultacije:
  akroloc@oss.unist.hr

Anita Rogošić

Upravljanje EU projektima

  Konzultacije:
  anita@stim.unist.hr

Ante Galić

Upravni sustavi, Nomotehnika, Lokalna samouprava

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  ante.galic@gmail.com

Ante Pražen

Prometno i prostorno planiranje

  Konzultacije:
  ante.prazen1@si.t-com.hr

Ante Pulić

Učinkovitost javne uprave

  Konzultacije:
  ap@zavod.com.hr

Boris Ljubanović

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

  Konzultacije:
  ljboris@pravos.hr

Bosiljka Britvić Vetma

Upravno procesno pravo, Sudski nadzor uprave

  Konzultacije:
  bosiljka.britvic@pravst. hr

Damir Vlaić

Porezni i carinski sustav 

  Konzultacije:
  damir.vlaic@porezna-uprava.hr

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Prometna geografija, Stručna praksa, Logistika i opskrbni lanci

  Konzultacije: Kabinet 21. / ponedjeljak od 14:00h do 15:00h; četvrtak od 13:30 h do 14:30 h
  darijo@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa, Logistika i opskrbni lanci, Inovacije i tehnološke strategije

  Konzultacije: Kabinet 3. / četvrtak od 11:00 h do 12:00 h
  dijana@vus.hr

Dino Slavica

Uvod u turizam, Organizacija turizma, Selektivni oblici turizma, Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa TM, Stručna praksa SM

  Konzultacije: Kabinet 11. / ponedjeljak, od 09:00 h do 10:00 h
  dslavica@vus.hr

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća u turizmu, Ekonomika neprofitnih organizacija, Ekonomika trgovačkih društava, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje kvalitetom javnih usluga

  Konzultacije: Kabinet 4. / srijeda od 11:00 h do 12:00 h
  divna@vus.hr

Domagoja Buljan Barbača

Upravljanje EU projektima

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja i ispita
  dbuljanb@vus.hr

Dragan Zlatović

Trgovačko pravo u turizmu, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

  Konzultacije: Kabinet 20. / ponedjeljak od 11:00 h do 12:00 h
  zlatovic@vus.hr

Ernest Bazijanac

Teorija kretanja vozila, Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije:
  ebazijanac@fpz.hr

Frane Urem

Objektivno orijentirano programiranje, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Poslovni informacijski sustavi, Softversko inženjerstvo, Intelektualno vlasništvo i informacijski sustavi, Uvod u web tehnologije, Ekonomika informacijskih sustava

  Konzultacije: Kabinet 11. / četvrtak, 13:00 h - 14:00 h
  frane.urem@vus.hr

Gina Lugović

Menadžment konflikata, Etika javne službe, Poslovna etika i društvena odgovornost, Psihologija za menadžere

  Konzultacije: Kabinet 10. / ponedjeljak , 12:30 h - 13:30 h i prema rasporedu predavanja
  gina@vus.hr

Goran Crnica

Poslovni engleski I, Poslovni engleski II, Poslovni njemački I, Poslovni njemački II, Poslovni njemački III, Poslovni njemački IV, Engleski jezik za informatičke tehnologije I, Engleski jezik za informatičke tehologije II

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak od 14:30 h do 15:30 h
  gcrnica@vus.hr

Goran Ćorluka

Uvod u turizam, Selektivni oblici turizma

  Konzultacije:
  gcorluka@oss.unist.hr

Ivan Livaja

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Upravljanje informacijskim uslugama, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Stručna praksa, Baze podataka u upravi

  Konzultacije: Kabinet 18. / utorak od 08:30 h do 09:30 h
  ilivaja@vus.hr

Ivan Malenica

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

  Konzultacije: Kabinet C / ponedjeljak, 12:00 h - 13:00 h
  ivanm@vus.hr

Ivan Mavrin

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivanmavrin13@gmail.com

Ivan Rančić

Uvod u upravu, Nova javna uprava, Lokalna samouprava, Gospodarsko i komunalno pravo

  Konzultacije: Kabinet 14. / utorak, 08:45 h - 09:30 h
  irancic@vus.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet prodekana za nastavu - III kat / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ibeljo@vus.hr

Ivana Bratić

Poslovni engleski jezik II (Studij menadžment), Poslovni engleski jezik III (Studij menadžment),  Poslovni engleski jezik IV (Studij menadžment), Poslovni talijanski jezik IV (Studij menadžment), Engleski jezik I (Upravni studij), Engleski jezik II (Upravni studij).

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak, 14:00 h -15:00 h
  bratic@vus.hr

Ivana Jardas Duvnjak

Engleski jezik I, Poslovni engleski jezik II, Poslovni engleski jezik III, Poslovni engleski jezik IV, Poslovni talijanski jezik I, Poslovni talijanski jezik III

  Konzultacije:
  ivana.jardas.duvnjak@gmail.com

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak, 11:00 h - 12:00 h
  ivanakg@vus.hr

Ivica Poljičak

Poslovno komuniciranje, Sociologija uprave

  Konzultacije: Kabinet 13 / Prema terminu predavanja i ispita
  poljicak@vus.hr

Jasmina Sladoljev

Menadžment, Organizacije hotela i recepcijsko poslovanje, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori, Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa TM

  Konzultacije: Kabinet 5. / utorak od 12:30 h do 13:30 h
  jasmina@vus.hr

Jelena Šišara

Organizacija turizma, Marketing u turizmu, Osnove marketinga, Istraživanje tržišta, Marketing menadžment

  Konzultacije: Kabinet 5. / utorak od 17:00 h do 18:00 h
  jelena@vus.hr

Jelena Žaja

Financijski menadžment, Osnove financiranja poduzeća u turizmu, Operacijski menadžment, Analiza troškova i koristi, Financiranje javne uprave.

  Konzultacije: Kabinet 3. / četvrtak od 10:00 h do 11:00 h
  jzaja@vus.hr

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 7. / utorak, 17:30 h - 18:30 h; četvrtak, 17:30 h - 18:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  josip.paic1@gmail.com

Jurica Matošin

Informatika, Operacijski sustavi, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Uvod u operacijske sustave,

  Konzultacije: Kabinet 9. / utorak, 10:00 h - 11:00 h
  jurem@vus.hr

Krešimir Nimac

Ustavno pravo I, Ustavno pravo II, Prometno pravo, Policijsko upravno pravo

  Konzultacije: Kabinet L / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Krolo Crvelin

Menadžment ljudskih resursa, Menadžment rizika 

  Konzultacije:
  akroloc@oss.unist.hr

Ljubo Runjić

Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija, Europske integracije i institucije Europske unije

  Konzultacije: Kabinet 16. / ponedjeljak, 13:00 h - 14:00 h
  runjic@vus.hr

Luca Olivari

Matematika, Financijska matematika,  Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije:
  lolivari1@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva, Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 21. / utorak od 17:00 h do 18:00 h
  lolivari@vus.hr

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 21. / srijeda, 10:00 h - 11:00 h; (drugi termin on line po dogovoru)
  ljubicvus@gmail.com

Milan Hrga

Uvod u računalnu znanost,Građa računala i operacijski sustavi, Osnove programiranja, Objektno orijentirano programiranje, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a

  Konzultacije: Kabinet 12. / četvrtak, 16:00 h - 17:00 h i online po dogovoru
  mhrga@vus.hr

Mili Razović

Inovacije i tehnološke strategije

  Konzultacije:
  milirazovic@gmail.com

Milorad Ćupurdija

Upravljanje javnim službama

  Konzultacije:
 

Mirko Škarica

Prekršajno pravo


Nikolina Gaćina

Poznavanje i tehnologija hrane i pića, Sigurnost hrane u turizmu, Prehrana u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 2. / petak, 09:00 h - 11:00 h
  ngacina@gmail.com

Ninoslav Gregurić - Bajza

Sustav javne nabave

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  nino.bajza@gmail.com

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Javni menadžment,  Zaštita ljudskih prava, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 14. / petak, 14:00 h - 15:00 h
  svestic@vus.hr

Sergej Lugović

Poslovno komuniciranje i društvene mreže, Osnove marketinga 

  Konzultacije:
  lugovic.sergej@gmail.com

Srećko Đuranović

Osnove strojarstva, Tehnička mehanika

  Konzultacije: Kabinet br.15 / Prema rasporedu predavanja
  srecko.duranovic@fpz.hr

Sunčica Petrović

Poslovni talijanski jezik I, Poslovni talijanski jezik II, Poslovni talijanski jezik III, Poslovni talijanski jezik IV

  Konzultacije:
  suna.petrovic@gmal.com

Tanja Radić Lakoš

Upravljanje okolišem u turizmu, Informacijske tehnologije i zaštita okoliša, Promet i ekologija, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu, Menadžment zaštićenih područja prirode,  Metode znanstvenog istraživanja

  Konzultacije: Kabinet 11. / srijeda, 11:00 h - 12:00 h; (drugi termin online po dogovoru)
  tanja@vus.hr

Tomislav Ninić

Javne politike i pravna regulacija

  Konzultacije:
  tomislav_ninic@hotmail.com

Vesna Jurin Bakotić

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

  Konzultacije: Kabinet 19. / utorak, 12:00 h ili po dogovoru
  vjbakotic@vus.hr

Zdravko Kedžo

Javni nastupi i prezentacijske vještine, Liderstvo 

  Konzultacije:
  kedzo@unidu.hr

Zvonimir Klarin

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 12. / utorak, 11:30 h – 12:30 h
  zklarin@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 19. / Utorak od 17:30 do 18:30 h; Srijeda od 12:00 h do 13:00 h; ( Prema potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail. )
  zelimir.mikulic@vus.hr

Željko Deković

Financijski menadžment, Operacijski menadžment

  Konzultacije: Kabinet 4 / prema rasporedu predavanja i ispita
  zeljko.dekovic@vus.hr

Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
ISO 9001
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
Oracle academy
Erasmus + T4
Erasmus
Dabar
ENTO
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja