Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

IZDANJA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Udžbenici i monografije

Kale, Boris, Trgovačko pravo – trgovačka društva, Visoka škola za turizam, Šibenik, 1999.

Gardijan, Petar, Turističke agencije i turoperatori, Visoka škola za turizam, Šibenik, 2002.

Dobre, Ratko, Menadžment ugostiteljstva, Visoka škola za turistički menadžment
Šibenik, 2003.

Dobre, Ratko, Inovacije, tehnološke promjene i strategija, Visoka škola za turistički menadžment
Šibenik, 2005.

Belak, Stipe, Uvod u znanost, Visoka škola za turistički menadžment, Šibenik, 2006.

Dobre, Ratko, Ekonomika poduzeća (s ekonomikom ugostiteljstva), Visoka škola za turistički menadžment, Šibenik, 2006.

Cvitan, Onesin, Upravna organizacija : (od procesa do sustava), Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2007.

Gardijan, Petar, Marketinški menadžment : poduzeća, turističkih organizacija i destinacija 1 i 2, Šibenik, 2009. 

Pirija, Drago, Moderni principi menadžmenta u hotelijerstvu –  Izgradnja, poslovanje i branding hotela i hotelskih korporacija, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2011.

Deković, Željko, Šišara, Jelena, Primjena operacijskog menadžmenta : zbirka zadataka s teorijskim objašnjenjima, Šibenik, 2012.

Zlatović, Dragan, Pravo intelektualnog vlasništva i informacijsko društvo, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Mečev, Dijana, nacionalna ekonomija Hrvatske, 1.izdanje, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Mečev, Dijana, Nacionalna ekonomija Hrvatske, 2.izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Udovičić, Ana, Vodstvo kao ključna kompetencija pri stvaranju uspješnih poduzeća, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Đuranović, Srećko, Tehnička mehanika, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Žilić, Ivana, Inoviranje, management usluga i poslovna inventivnost u organizacijama, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Urem, Frane, Uvod u objektno orijentirano programiranje s primjerima, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Runjić, Ljubo, Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016.

Poljičak, Ana Mari, Ljubić Hinić, Martina, Robni terminali, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016.  (e-izdanje)

Udovičić, Ana, Upravljanje poslovnom izvrsnosti, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016.  (e-izdanje)

Đuranović, Srećko, Osnove strojarstva, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Bolanča,  Dragan, Prometno pravo, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Šego, Darijo, Prometni koridori i robni tokovi, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Livaja, Ivan, Uvod u baze podataka, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Deković, Željko, Analiza financijskog poslovanja hotelijerkih poduzeća; Veleučilište u Šibeniku, 2016. (e-izdanje)

Paić, Josip, Fizika,  Veleučilište u Šibeniku, 2017. (e-izdanje)

Sladoljev, Jasmina, Osnove ekonomije – Priručnik za nastavu sa zadacima, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2015. (e-izdanje)

Urem, Frane, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Perišić, Ana, Devčić, Kristina, Matematika s primjenom u ekonomiji, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Bratić, Ivana, Osnovna gramatika engleskog jezika I , Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2017. (e-izdanje)

Grubišić, Anita , Osnove računovodstva – priručnik sa zadacima, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Gaćina, Nikolina, Prehrana u turizmu  I – Hrana i turizam, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Šišara, Jelena, Teorija i organizacija turizma, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. (e-izdanje)

Radić Lakoš, Tanja, Upravljanje okolišem, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2017. (e-izdanje)

Goleš Divna, Ekonomika poduzeća, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016.  (e-izdanje)

McMullen, Patrick R., Poslovna statistika za stručne studije, (prijevod Perišić Ana – Devčić Kristina), Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2017. (e-izdanje)

 

Izdanja u sunakladništvu

Kapitanović, Vicko (ur.), Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori – Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Veleučilište u Šibeniku – Filozofski fakultet u Splitu – Kulturni sabor Zadruge, Split, 2013.

Poljičak, Ivica, Povijesna jezgra Šibenika između propadanja i revitalizacije, Veleučilište u Šibeniku – Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik – Muzej grada Šibenika, Šibenik, 2016.

Zlatović, Dragan, Pravo i marketing – knjiga prva: Pravni aspekti oglašavanja i tržišnog komuniciranja,  Vizura – Veleučilište u Šibeniku, Zagreb, 2016.

 

Udžbenici  i monografije  nastavnika – izdanja drugih nakladnika

Grubić, Nado, Ustav Stjepana Radića: državno uređenje ili Ustav Neutralne seljačke republike Hrvatske, Prometheum, Zagreb, 1994.

Poljičak, Ivica, Šibenik na razmeđu: socijalnoekologijski ogledi, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik, 1995.

Zlatović, Dragan, Upravljanje trgovačkim društvima, Libertin naklada, Rijeka, 2014.

Zlatović, Dragan, Nelojalna konkurencija – Zaštita prava intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja, Libertin naklada, Rijeka, 2015.

Zlatović, Dragan, Malenica, Ivan, Novo hrvatsko radno pravo – Ogledi iz radnog prava i pravne prakse, 2. izmijenjeno, prošireno i dopunjeno izdanje, Libertin naklada, Rijeka, 2016.

Čizmić, Jozo, Boban, Marija, Zlatović, Dragan, Nove tehnologije, intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016.

Učur, Marinko Đuro, Zlatović, Dragan, Moslavac, Bruno, Malenica, Ivan, Ćupurdija, Milorad,  Veliki komentar Zakona o radu, Libertin naklada, Rijeka, 2018.  


MENU