Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Kvaliteta u visokom obrazovanju obuhvaća niz definicija od kojih su najprihvaćenije “fitness for purpose” i “value for money“.Kvaliteta visokog obrazovanja dinamična je kategorija u čijoj biti se nalazi težnja k stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda. Ona je “spiritus movens” razvoja cjelokupnog društva, kotač zamašnjak koji pokreće razvoj gospodarstva svake zemlje i predstavlja oslonac ostvarenja uspješne karijere svakog pojedinca.Uz pojam kvalitete usko je vezan pojam kulture kvalitete i unapređenja kulture kvalitete. Kultura kvalitete vezana je uz širenje primjera dobre prakse na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Prvenstveno to se odnosi na poticanje usvajanja i unapređenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.
Europska dimenzija kvalitete
Europska dimenzija kvalitete obuhvaća Bolonjski proces, Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, Forum i Registar.
Bolonjski proces
Leuven Communique donesen je na ministarskoj konferenciji održanoj 28 i 29. travnja 2009. godine u Leuvenu. Na ministarskoj je konferenciji naglašena težnja k izvrsnosti u svim aspektima visokog obrazovanja te je donosena platforma prioriteta koji će se pokušati ostvariti u nadolazećoj dekadi.
Poseban je naglasak stavljen na socijalnu  dimenziju obrazovanja te omogućavanje svima jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju i ishodima učenja radi ostvarenja mobilnosti.
Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area donesena je na ministarskoj konferenciji održanoj 11. i 12. ožujka 2010. godine u Budimpešti i Beču. Na ministarskoj konferenciji  prikazani su rezultati svih potpisnica bolonjske deklaracije u proteklih 10 godina.
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja
U skladu s Lisabonskom strategijom i njezinom vizijom Europe kao najdinamičnijeg gospodarstva na svijetu temeljenog na znanju, proveden je čitav niz reformi u području visokog obrazovanja te stvaranja zajedničkog Europskog visokoobrazovanog prostora. Kako bi olakšali i ubrzali taj proces, ministri zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije zamolili su 2003. godine u Berlinu grupu E4 (ENQA, EUA, EURASHE i ESU) da izradi skup zajedničkih standarda, postupaka i smjernica za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja.
Rezultat njihovog rada i suradnje je dokument Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (“Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, ESG) koji je usvojen 2005. godine u Bergenu. Dokument je dovoljno općenit kako bi ga  zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije mogle primjenjivati na nacionalnoj razini bez obzira na kulturno-povijesno nasljeđe i koristiti za unapređivanje usvojenih modela osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.
The European Quality Assurance Forum
The European Quality Assurance Forum je osnovan s ciljem poticanja diskusije, razmjene iskustava i dobre prakse u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja u EHEA, a njegov je osnivač grupa E4 . Forum se održava jednom godišnje i na njemu se mogu dobiti informacije te upoznati različiti pristupi i prakse u nacionalnim sustavima visokog obrazovanja te procijeniti prednosti koje bi donijele promjene, izmjene i unapređenja u odnosu na zadržavanje statusa quo. Svi dionici visokog obrazovanja pozvani su aktivno participirati u radu Foruma.
The European Quality Assurance Register for Higher Education
Europski registar za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanje (EQAR) je europska neprofitna udruga koju je skupina E4  osnovala 4. ožujka 2008. s ciljem povećanja transparentnosti u području osiguravanja  kvalitete visokog obrazovanja. EQAR je objavio listu registriranih agencija za osiguravanje kvalitete (19) koje djeluju na području Europe,a rade u skladu s ESG standardima i odgovorne su za procese vanjskog osiguravanja kvalitete na nacionalnoj razini i u EHEA.
Nacionalna dimenzija kvalitete
U Republici Hrvatskoj visoko obrazovanje i znanost su uzajamno usko povezani. Primarna odgovornost za kvalitetu visokog obrazovanja i znanosti leži na visokim učilištima i znanstvenim organizacijama. Odgovornost za procese osiguravanja kvalitete  u RH vezana je uz Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost, Rektorski zbor, Studentski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Briga o kvaliteti i odgovornost za postojeću razinu kvalitete i njezino stalno unapređenje trajna je obveza svih dionika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti. Primarna je odgovornost, međutim, na visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.
U svrhu promicanja etičkih vrijednosti, načela i standarda u području visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na institucionalnoj i individualnoj razini, akademska zajednica  u svom radu uvažava deklaraciju “The Bucharest Declaration on Ethical Values and Principples of Higher Education in the Europe Region” koja je usvojena na konferenciji “International Conference on Ethical and Moral Dimensions for Higher Education and Science in Europe”, održanoj od 2. do 5. rujna 2004. godine u Bukureštu.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku :
Ivana Beljo univ. spec.oec., v. pred.
Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
doc. dr. sc. Dragan Zlatović prof.struč. stud. ., predstavnik Upravnog vijeća
Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
David Zoričić, predstavnik studenata
Franka Sladoljev, predstavnik studenata  
Administrator Povjerenstva za osiguravanje kvalitete :
Mia Lemac Kardum, mag.admin.publ.
Ured za kvalitetu
E-mail Povjerenstva za osiguravanje kvalitete : kvaliteta@vus.hr

Certifikat ISO 9001:2015

Misija i vizija

Strategija osiguravanja kvalitete

Program rada i razvoja (strategija)

POLITIKA, PRIRUČNIK I POSLOVNIK KVALITETE

REAKREDITACIJA

VANJSKA NEOVISNA PERIODIČNA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE

DOKUMENTI POVJERENSTVA ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

MENU