Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom.

Veleučilište omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:
• putem službene web stranice Veleučilišta www.vus.hr
• davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev neposredno, pisanim putem, uvidom u dokumente, izradom preslika dokumenata, dostavljanjem preslika dokumenta i na drugi prikladan način.

Službenik za informiranje temeljem odluke Veleučilišta u Šibeniku je :
Mia Lemac Kardum, mag. admin. publ.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac) može se podnijeti službeniku za informiranje i to:
• pisanim putem na adresu: Veleučilište u Šibeniku, Službenik za informiranje, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik
• putem elektroničke pošte na adresu: pristup-informacijama@vus.hr

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu sukladno čl. 25.Zakona.
Veleučilište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Veleučilište će ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke, ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima te u drugim slučajevima opisanim u čl. 15. Zakona.


ZAHTJEVI

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Javna objava informacija o trošenju sredstava proračunskih korisnika

MENU