Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Pročelnica odjela: Divna Goleš  mag.oec.,v.pred. 
Studentska referada: Mirjana Nakić dipl.oec., stručni suradnik za studentske poslove
Trajanje: 3 godine, 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjer i dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 


Turistički menadžment, Tourism management

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Financijska matematika 60   (30A, 30P) 1 INFO
4 Informatika 60   (45A, 15P) 1 INFO
6 Osnove ekonomije 60   (15A, 45P) 1 INFO
3 Poslovni engleski jezik 1 45   (15A, 30P) 1 INFO
4 Turizam i okoliš 45   (30P, 15S) 1 INFO
4 Uvod u turizam 45   (30P, 15S) 1 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Poslovni njemački jezik 1 45   (15A, 30P) 1 INFO
3 Poslovni talijanski jezik 1 45   (15A, 30P) 1 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Ekonomika poduzeća u turizmu 60   (45P, 15S) 2 INFO
6 Hrana i prehrana 60   (45P, 15S) 2 INFO
3 Organizacija turizma 45   (30P, 15S) 2 INFO
3 Poslovni engleski jezik 2 45   (15A, 30P) 2 INFO
6 Pravo u turizmu 60   (45P, 15S) 2 INFO
3 Uvod u selektivne oblike turizma 45   (30P, 15S) 2 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Poslovni njemački jezik 2 45   (15A, 30P) 2 INFO
3 Poslovni talijanski jezik 2 45   (15A, 30P) 2 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Marketing u turizmu 60   (45P, 15S) 3 INFO
6 Menadžment turističkih poduzeća 60   (30P, 30S) 3 INFO
6 Osnove računovodstva 75   (30A, 45P) 3 INFO
3 Poslovni engleski jezik 3 45   (15A, 30P) 3 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Ekonomika neprofitnih organizacija 45   (15A, 30P) 3 INFO
3 Poslovni njemački jezik 3 45   (15A, 30P) 3 INFO
3 Poslovni talijanski jezik 3 45   (15A, 30P) 3 INFO
3 Sigurnost hrane u turizmu 45   (30P, 15S) 3 INFO
3 Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu 45   (30P, 15S) 3 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Menadžment usluga 60   (45P, 15S) 4 INFO
5 Osnove financiranja poduzeća u turizmu 60   (30A, 30P) 4 INFO
4 Poduzetništvo 45   (30P, 15S) 4 INFO
6 Poslovna statistika 60   (30A, 30P) 4 INFO
3 Poslovni engleski jezik 4 45   (15A, 30P) 4 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Digitalni marketing 45   (30P, 15S) 4 INFO
3 Menadžment kulturne baštine 45   (30P, 15S) 4 INFO
3 Menadžment zaštićenih područja prirode 45   (30P, 15S) 4 INFO
3 Poslovni njemački jezik 4 45   (15A, 30P) 4 INFO
3 Poslovni talijanski jezik 4 45   (15A, 30P) 4 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Menadžment ljudskih resursa 60   (30P, 30S) 5 INFO
6 Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje 60   (30A, 30P) 5 INFO
6 Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori 60   (30P, 30S) 5 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4 Ekonomija javnog sektora 60   (45P, 15S) 5 INFO
4 Nutricionizam u turizmu 60   (45P, 15S) 5 INFO
4 Poslovno komuniciranje 60   (45P, 15S) 5 INFO
4 Upravljanje kvalitetom 60   (45P, 15S) 5 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Menadžment turističke destinacije 60   (45P, 15S) 6 INFO
15 Stručna praksa 6 INFO
10 Završni rad 6 INFO

MENU