Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Poslovna informatika je ključna u današnjoj ekonomiji jer povećava djelotvornost i učinkovitost poslovanja uz istovremeno stjecanje prednosti u odnosu na konkurenciju. Ona utjelovljuje puno više od obične primjene računalne znanosti, informatike i informacijskih tehnologija jer istovremeno uvodi poslovne promjene koje mijenjaju i optimiziraju postojeće poslovne procese. Može se reći kako je područje poslovne informatike interdisciplinarno jer kombinira područja poslovnih znanja, poznavanje upravljanja i socijalnih vještina, kao i poslovno korištenje informacijske tehnologije.

Veleučilište u Šibeniku posebno prati potrebe tržišta rada i u akademskoj godini 2018./2019. je uspješno završilo zahtjevni postupak inicijalne akreditacije studijskog programa Poslovna informatika koji obrazuje stručne prvostupnike informatike.  Prva generacija studenata se upisuje u akademskoj godini 2019./2020., a studij traje tri godine (6 semestara, 180 ECTS). Uvjet za upis je položen obvezni dio Državne mature na B razini, a dodatno se boduje prosjek svih ocjena iz srednje škole.

Studenti će steći znanja i vještine iz područja poslovne informatike, praktična znanja na područjima poslovnih promjena uvjetovanih digitalizacijom poslovanja, ali i vještine razvoja novih poslovnih modela koji uključuju korištenje informacijskih tehnologija u poslovanju. Tijekom studija studenti će moći odabrati određena područja specijalizacije koje najviše odgovaraju njihovim osobnim ambicijama kroz odabir izbornih kolegija ili međunarodno priznatih sadržaja na postojećoj Oracle akademiji Veleučilišta u Šibeniku. Navedeni studijski program je usklađen s objavljenim skupovima kompetencija u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za slijedeća zanimanja: Voditelj IKT operacija, Programski inženjer i Analitičar poslovnih sustava.

Studenti mogu boraviti tijekom studija na partnerskim ustanovama u inozemstvu u sklopu Erasmus i  CEEPUS programa mobilnosti za potrebe nastave, ali i sudjelovati na brojnim stručno-istraživačkim projektima Veleučilišta u Šibeniku. Također, studenti mogu nastaviti diplomski studij na visokim učilištima u zemlji i inozemstvu koja imaju ustrojene ekvivalentne studije prema Bolonjskom procesu.

Stručna praksa za sve studente Poslovne informatike je obvezna i provodi se u šestom semestru studija u suradnji s uglednim informatičkim tvrtkama. Studenti mogu stručnu praksu obavljati i u inozemstvu u sklopu Erasmus programa mobilnosti.

Studentima Poslovne informatike će na raspolaganju biti rezultati brojnih vrijednih projekata iz područja  studentskog standarda Veleučilišta u Šibeniku: novi studentski restoran, knjižnica i moderno opremljeni nastavni prostori te novi studentski dom Palacin čije se otvaranje očekuje u akademskoj godini 2020./2021.

Nakon završenog studijskog programa Poslovna informatika od studenata se očekuje da budu u stanju:

 1. Analizirati stanje, identificirati prilike i predvidjeti probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni informacijskih tehnologija
 2. Definirati i vrednovati postupke promišljanja, planiranja, odlučivanja i upravljanja u uvjetima elektronički podržanog poslovanja i proizvodnje
 3. Evaluirati dizajn baze podataka u skladu s poslovnim zahtjevima
 4. Evaluirati različite digitalne kanale u marketinškim kampanjama te kreirati i realizirati digitalni marketinški plan
 5. Interpretirati mehanizme kontrole tijeka podataka, kontrole grešaka i fragmentacije, načina multipleksiranja prijenosa podataka uz primjenu metoda usmjeravanja u računalnim mrežama
 6. Ispravno pisati i interpretirati osnovne pojmove s područja ekonomije i ekonomike poduzeća, poduzetnika i poduzetništva te pravilno tumačiti njihove međuovisnosti
 7. Odabrati i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 8. Odabrati i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata
 9. Odabrati odgovarajuću stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritički prosuđivati prezentirane stručne teme
 10. Podržati i primijeniti etička načela i načela zaštite okoliša te zakonsku regulativu i norme koje su primjenjive u informacijskim tehnologijama
 11. Povezati aktivnosti izgradnje i održavanja informacijskog sustava s potrebama naručitelja i korisnika
 12. Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja informacijski tehnologija)
 13. Rangirati sigurnosne prijetnje i odabrati odgovarajuće protumjere u zaštiti informacijskog sustava
 14. Uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 15. Usporediti i odabrati primjerene razvojne alate na stručnoj razini
 16. Valorizirati bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 17. Zaključiti što su osnovna načela i metode kvalitetnog upravljanja projektom i uspješno raditi u timu

Repozitorij

MENU